สาระกฎหมาย

สาระดีๆ เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่น่าสนใจ 

การเป็นแม่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นยิ่งยากขึ้นอีกเท่าตัว การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นอาจมีที่มาหลากหลาย แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรลูกก็ควรจะมีสิทธิตามกฎหมาย (แม้จะเป็นบุตรนอกกฎหมายของบิดาก็ตาม) บุตรนอกสมรสมีสิทธิไม่ต่างจากบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

6 reasons of termination of employment without severance pay under section 119 of Thai Labor Protection Act

If your marriage life is unable to move forward and the termination is a problem for you. Exercising your rights in the Court can be a powerful solution even though you registered your marriage in other country. Firstly, you need to know what are the grounds for divorce in Thailand.

กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่นายจ้างไม่ต้องการจ้างลูกจ้างนั้นต่อไป แต่หากลูกจ้างกระทำหนึ่งในหกข้อนี้ นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

ในคดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค มีเหตุยกฟ้องอะไรบ้าง

การที่จำเลยออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ล่วงหน้ามอบไว้ให้แก่โจทก์โดยวันที่สั่งจ่ายที่ลงในเช็คตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน การสั่งจ่ายเช็คดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย

“แชร์” หรือ “บ้านแชร์” เป็นเสมือนสถาบันการเงินของบรรดาพ่อค้าแม่ขายหรือคนที่ทำอาชีพอิสระรวมตลอดถึงเป็นแหล่งลงทุนของผู้ที่มีเงินเก็บแล้วแล้วต้องการทำให้ดอกผลงอกเงย การเล่นแชร์นั้นมีมานานและไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ก่อนเข้าทำสัญญากันจำเป็นที่จะต้องรู้ถึง 7 ข้อนี้ ได้แก่

สาระความรู้​ "เรื่องทางจำเป็น"

บิดา ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตตามภูมิลำเนากรณีอยู่กรุงเทพฯ และต้องได้รับความยินยอมจากมารดาและเด็กด้วย หากไม่ยินยอม หรือมารดาเสียชีวิต​หรือเด็กยังเล็กไม่สามารถให้ความยินยอมได้

เมื่อมีการฟ้องร้องในความผิดฐานหมิ่นประมาท มักมีคำถามว่าผู้เสียหายจะสามารถเรียกค่าเสียหายได้มากน้อยเพียงไร ซึ่งในความผิดฐานหมิ่นประมาทนี้เป็นความผิดทั้งทางอาญาและละเมิดในทางแพ่ง

มีผู้มาปรึกษาหลายท่านเกี่ยวกับการฟ้องร้องในความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งมักจะถามว่าคู่กรณีพูดแบบนี้สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ โดยหลายคนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท ไม่ใช่ว่าการด่าทอหรือการใช้คำพูดหยาบคายจะเป็นการหมิ่นปะมาทไปเสียทั้งหมด โดยการจะเป็นหมิ่นประมาทหรือไม่นั้นให้พิจารณาข้อกฎหมายและองค์ประกอบของความผิดก่อน

บ่อยครั้งที่เพื่อนบ้านกันมีการปลูกสร้างโรงเรือนหรืออาคารรุกล้ำที่ดินข้างๆ โดยที่เรามิได้มีเจตนา หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจะมีผลอย่างไร และจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๕ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า ถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่น ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับ

Powered by MakeWebEasy.com