SERVICE

งานของเรามีมากกว่าการให้คำปรึกษา การว่าความ หรืองานจัดทำสัญญา นั่นคือ “การดูแลงานด้านกฎหมายแบบครบวงจร” ให้กับลูกค้า ทีมทนายความของเรามีความชำนาญในกฎหมายสาขาต่างๆ อาทิ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง กฎหมายแรงงาน กฎหมายครอบครัว กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ พร้อมที่จะดูแลงานด้านกฎหมายให้กับลูกค้าดุจคนในครอบครัว
บริหารฝ่ายกฎหมายแบบครบวงจร
Integrated Legal Admin Service
งานนิติกรรมสัญญา
Contract

 

งานคดีความ
Litigation

ที่ปรึกษาธุรกิจและการตลาด
Business and Marketing Consultant
งานแปลเอกสาร
Translation 
งานรับจดทะเบียน
Registration Service
ทนายความผู้รับรองเอกสาร / รับรองลายมือชื่อ
(Notary Public)
อบรมกฎหมาย
(Legal Training)
Powered by MakeWebEasy.com