การขอจดรับรองบุตร

Last updated: 2020-12-29  |  227 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การขอจดรับรองบุตร

การขอจดรับรองบุตร


บิดา ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตตามภูมิลำเนากรณีอยู่กรุงเทพฯ และต้องได้รับความยินยอมจากมารดาและเด็กด้วย หากไม่ยินยอม หรือมารดาเสียชีวิต​หรือเด็กยังเล็กไม่สามารถให้ความยินยอมได้​ #บิดาต้องยื่นคำร้องต่อศาล
กรณีมารดาให้ความยินยอม/มารดาเสียชีวิต
๑.บัตรประชาชนของบิดา และมารดา ฉบับจริงและสำเนา
๒.ทะเบียนบ้านบิดา มารดา และบุตร ฉบับจริงและสำเนา
๓.สูติบัตรบุตร ฉบับจริง และสำเนา
๔.ใบมรณบัตรมารดา (กรณีมารดาเสียชีวิต) ฉบับจริงและสำเนา
๕.หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล ของ บิดา มารดา หรือ บุตร ฉบับจริงและสำเนา
๖.ใบสำคัญการหย่าของมารดา ฉบับจริงและสำเนา (กรณีมารดาเคยจดทะเบียนสมรส)

Powered by MakeWebEasy.com